Η πολιτική ποιότητας της  Metricon βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Στην παροχή υπηρεσιών υψηλής αξιοπιστίας προς τους πελάτες της ΜΕΤRICON.
 • Στην ικανοποίηση των πελατών και των συνεργατών από την ποιότητα, την αξιοπιστία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση που προσφέρει το Εργαστήριο.
 • Στην εφαρμογή και στη Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025 και τους Κανονισμούς και Κριτήρια Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ.
 • Στην διάθεση κάθε μορφής υποστήριξης για πόρους και μέσα  που απαιτούνται για την εφαρμογή και την εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΣΔΠ.
 • Στην εξασφάλιση της τεχνικής επάρκειας του εργαστηρίου και την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία του τεχνικού προσωπικού.
 • Στην ανεξαρτησία και την ελευθερία του προσωπικού από κάθε εμπορική, οικονομική ή άλλου είδους πίεση, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αξιοπιστία και την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρεται.
 • Στη διασφάλιση της εχεμύθειας του προσωπικού, καθώς και στην ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων πελατών.
 • Στην συνεχή βελτίωση της τεχνικής ικανότητας του προσωπικού, το οποίο ενημερώνεται, εκπαιδεύεται και εργάζεται με στόχο τη διαρκή διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας.
 • Στη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τη σημασία της ποιότητας και των στόχων που θέτει η Εταιρεία.

 

Οι Βασικοί Στόχοι που θέτει η εταιρεία με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) ISO 17025 είναι οι παρακάτω:

 1. Η συνεχής ικανοποίηση των πελατών της από την αξιοπιστία των υπηρεσιών της καθώς και την εξυπηρέτηση που παρέχει.
 2. Η αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ ISO 17025 και η συνεχής βελτίωση της.
 3. Η συνεχής τήρηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 17025.
 4. Η τεχνική επάρκεια του Εργαστηρίου Διακρίβωσης  και η συνεχής βελτίωση της.