Η λιτρομέτρηση αντλιών αποτελεί διαχρονικά μια κρίσιμη διαδικασία για την αξιόπιστη λειτουργία των δικτιών πρατηρίων υγρών καυσίμων . Οι υπάρχουσες μεθοδολογίες με τη χρήση ογκομετρικών δοχείων μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν σε μια σειρά από παραμέτρους όπως η ακρίβεια ,η ποιότητα των αποτελεσμάτων, ο χρόνος υλοποίησης , η δυνατότητα ανάλυσης και περεταίρω εκμετάλλευσης των συνολικών αποτελεσμάτων ειδικά όταν αναφερόμαστε σε δίκτυο πρατηρίων .
Η Metricon έχοντας υπ όψη όλα τα παραπάνω ξεκίνησε να αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα βαρυμετρικής μεθόδου , με σκοπο την αντικατάσταση της υπάρχουσα λιτρομέτρησης με το δοχείο χειρός .
Το σύστημα αυτό το οποίο θα τοποθετείται σε τροχοφόρο όχημα θα βελτιώνει την ακρίβεια της μετρούμενης ποσότητας μέσω του συνυπολογισμού μιας σειράς παραγόντων που σήμερα δεν προσμετρώντας , όπως η πυκνότητα , οι κλιματολογικές συνθήκες ,οι θερμοκρασίες εξόδου στην αντλία αλλά και του δοχείου υποδοχής , όπως επίσης και μέσω των μετρήσεων που θα γίνονται στις διαφορετικές ταχύτητες εξόδου του καυσίμου από το πιστόλι της αντλίας τέλος ο υπολογισμός της ποσότητας θα γίνεται με όργανα υψηλής ακρίβειας και όχι με το μάτι.
Ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης θα περιοριστεί αισθητά καθότι το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο με ελάχιστη εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα.
Τα αποτελέσματα που θα εξάγονται θα προέρχονται από μια διαπιστευμένη διαδικασία και αυτό ισχυροποιεί την ποιότητα όσο και το νομικό ειδικό βάρος τους.

Portfolio

Μετρά:

  • Όγκο
  • Βάρος
  • Πυκνότητα
  • Θερμοκρασία (συμπεριλαμβάνοντας και την διαφορά θερμοκρασίας από την είσοδο στη δεξαμενή σε κατάσταση ηρεμίας)
  • Περιβαλλοντολογικά δεδομένα
  • Κλίση
  • Δεδομένα τοποθεσίας
  • Ταχύτητα ροής
  • Αυτόματη αναφορά για τα καταγεγραμμένα μετρητικά μεγέθη