Όραμα της METRICON A.E. είναι:

  • Την αδιάλειπτη παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο μας, προκειμένου να εξελισσόμαστε προσφέροντας διευρυμένη γκάμα προϊόντων τεχνολογικής αιχμής και υπηρεσίες υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης.
  • Η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, μέσω της κατανόησης και της ικανοποίησης των απαιτήσεων τους και της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών που συμμορφώνονται τόσο με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όσο και με τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρερχομένων προϊόντων και υπηρεσιών και αποτελεσματικότητας του τρόπου λειτουργίας μας.
  • Η διάχυση και εμπέδωση της φιλοσοφίας Ποιότητας, με σκοπό τη διαμόρφωση αντίληψης προσωπικού, το οποίο κατανοεί και ταυτίζεται με το όραμά μας για την επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρείας μας.
  • Η συνεχής βελτίωση της θέσης μας στην αγορά, κατά τρόπον ο οποίος δεν διακυβεύει την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και το όνομα της εταιρείας μας στην αγορά.

Για την επίτευξη του οράματός μας:

  • Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας μας μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων και μέσων και της καθιέρωσης συγκεκριμένων, μετρήσιμων και ρεαλιστικών στόχων ποιότητας τους οποίους παρακολουθούμε και ανασκοπούμε αδιαλήπτως.
  • Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τις απειλές και ευκαιρίες που επηρεάζουν τη λειτουργία μας αλλά και τη συμμόρφωση των προϊόντων που διαθέτουμε
  • Καθιστούμε κατανοητή την πολιτική μας για την ποιότητα εντός της εταιρείας μέσω της διαρκούς και συστηματικής κατάρτισης του προσωπικού και ενημέρωσής του σε θέματα ποιότητας
  • Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας και για το λόγο αυτό δεν κοινοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες πελάτη.

Η Διοίκηση της METRICON A.Ε.

Portfolio