ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διατάξεις

Η “Ηλεκτρονικά Μετρητικά Συστήματα” (Metricon) Α.Ε., σχεδίασε, ανέπτυξε και κατασκευάζει στην μονάδα παραγωγής της, μια πλήρως αυτοματοποιημένη, ηλεκτρονική διάταξη διασφάλισης της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Ανάκτησης Ατμών STAGE I σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων.

Η ηλεκτρονική αυτή διάταξη φέρει την εμπορική ονομασία “VAPOURGUARD”®™ και πληροί στο ακέραιο τις απαιτούμενες προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στην Κείμενη Νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Νόμο 4439/2016 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 222/30-11-16) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα όσα ρητώς περιγράφονται στο Άρθρο 25: «Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους».

Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα μανδάλωσης (interlock) και περιλαμβάνει τηλεχειριζόμενες βάνες αποκοπής καυσίμου, οι οποίες επιτρέπουν την τροφοδοσία υγρού καυσίμου στις δεξαμενές, μόνο εφόσον ελέγχονται με δύο ανεξάρτητους τρόπους (όπως απαιτεί ο Ν.4439) για όλο το διάστημα της παραλαβής καυσίμου τα εξής:

α) η ορθή σύνδεση του ελαστικού βραχίονα επιστροφής των ατμών βενζινών του βυτιοφόρου με τον σωλήνα συλλογής και επιστροφής των ατμών βενζίνης του πρατηρίου, καθώς και

β) η ορθή σύνδεση της διάταξης γείωσης του βυτιοφόρου με το σύστημα γείωσης του πρατηρίου.

Επίσης, πληροί τις διευκρινήσεις που εξέδωσε το υπουργείο στις 11/04/2017 με Αρ. Πρωτ. 16399/1168, σύμφωνα με τις οποίες:
☛ Απαιτούνται δύο τρόποι ελέγχου της ορθής σύνδεσης του βραχίονα επιστροφής:
• αφαίρεση βραχίονα
• διαρροή ατμών βενζίνης από το σωλήνα
☛ Απαιτούνται δύο τρόποι ελέγχου γείωσης:
• αφαίρεση γείωσης
• τιμή γείωσης εκτός ορίων
☛ Πρέπει να λαμβάνεται μνεία για ασφαλή αποσύνδεση των σωλήνων εκφόρτωσης μετά από διακοπή
☛ Υποχρεωτική μέτρηση πίεσης σε όλο το διάστημα παραλαβής διασφαλίζοντας ότι δεν υφίστανται διαρροές
Αυτόματη καταγραφή ειδοποιήσεων σε ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής

VAPOURGUARD

Περιγραφή Συστήματος

Το σύστημα “VapourGuard” αποτελείται από δύο ασύρματους αισθητήρες, οι οποίοι ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο και με δύο ανεξάρτητους τρόπους τα εξής:

α) τη βαλβίδα επιστροφής των ατμών βενζίνης του πρατηρίου, καθώς και
β) το σύστημα γείωσης του πρατηρίου

ώστε να χειρίζεται κατάλληλα (άνοιγμα/κλείσιμο) τις βάνες αποκοπής καυσίμου επιτρέποντας την τροφοδοσία καυσίμου μόνο εφόσον:

α) η βαλβίδα επιστροφής ατμών βενζίνης είναι ανοιχτή και δεν υπάρχουν διαρροές ατμών και
β) το σύστημα γείωσης χρησιμοποιείται παρέχοντας την σωστή τιμή γείωσης.

Στο σύστημα “VapourGuard” συμπεριλαμβάνεται Πίνακας Ελέγχου ο οποίος επιτρέπει στο χρήστη του να επιλέγει μία από τις διαθέσιμες δεξαμενές (σ.σ. ο χρήστης πιέζει το αντίστοιχο κουμπί) προς τροφοδοσία με καύσιμο. Ακολούθως, το σύστημα επιβεβαιώνει ότι η επιλεγμένη δεξαμενή είναι σωστά συνδεδεμένη στο βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς καυσίμων, ελέγχοντας ότι η βαλβίδα ανάκτησης είναι ανοιχτή και δεν υπάρχουν διαρροές ατμών.

Το Σύστημα “VapourGuard”, ακολουθώντας την ορθή εφαρμογή του Νόμου, παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παραλαβής καυσίμου την μέτρηση της πίεσης στην σωλήνα ανάκτησης ατμών από τις δεξαμενές καυσίμου προς το βυτιοφόρο.

Εφόσον, το σύστημα “VapourGuard” αποφασίσει ότι δεν υπάρχουν διαρροές και το σύστημα γείωσης είναι σε σωστή χρήση, ανοίγει τη βαλβίδα εισροής καυσίμου στην επιλεγμένη δεξαμενή. Καθ’ όλη τη διάρκεια ανεφοδιασμού ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι καμία από τις συνθήκες δεν έχει αλλάξει (βαλβίδα ανάκτησης ανοιχτή, γείωση σε χρήση, δεξαμενή χωρίς διαρροές αερίου).

Αν κάποια από τις παρακολουθούμενες συνθήκες αλλάξει κατά την παράδοση, τότε το σύστημα “VapourGuard” παράγει ηχητικό συναγερμό (alarm) μέσω του φάρου / σειρήνας που διαθέτει και κλείνει αυτόματα την βαλβίδα τροφοδοσίας μετά από την πάροδο μερικών δευτερολέπτων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο αρκετό χρόνο για την ομαλή διακοπή της τροφοδοσίας.

Ο Πίνακας Ελέγχου προσφέρει και πρόσθετες λειτουργίες, όπως λειτουργία επιστροφής καυσίμου (π.χ για λιτρομέτρηση) και δοκιμαστικό έλεγχο διαρροών. Επιπλέον διαθέτει εσωτερική οθόνη στην οποία αναγράφεται η τρέχουσα πίεση που μετρά το σύστημα στο σωλήνα ανάκτησης ατμών. (χρήση: Ν. 4439, άρθρο 25 δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετρά την ολοκλήρωση των εργασιών).

VAPOURGUARD

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

STAGE 1 – ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κύρια κουμπιά & Λειτουργίες

VAPOURGUARD

Ενσωματωμένα
Προαιρετικά Συστήματα

Πυρασφάλειες και Συστήματα Υδρογονανθράκων

Το VAPOURGUARD έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει:

  • Σύστημα αισθητήρων υδρογονανθράκων
  • Σύστημα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης

παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση, παρουσιάζοντας τόσο τις ενδείξεις καλής λειτουργίας τους όσο και ενεργοποιώντας τα πιθανά ηχητικά και οπτικά alarms.
Όταν κάποιο από τα συνεργαζόμενα συστήματα παράγει alarm, διακόπτεται για λόγους ασφαλείας η παράδοση καυσίμων και αποτρέπεται η εκκίνηση καινούργιας παραλαβής, ενεργοποιώντας κεντρικό κλείσιμο όλου του πρατηρίου.
Σημείωση: Το “VapourGuard” δεν παρεμβαίνει στη λειτουργία των συστημάτων που ενσωματώνει, όλες οι ειδοποιήσεις που παράγει είναι βάση οδηγιών του κατασκευαστή.