Portfolio
Services

Safety of Life At Sea Convention - SOLAS

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2016, η απόφαση MSC.380(94) του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation – «IMO») τροποποίησε την Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (Safety of Life At Sea Convention – «SOLAS»), εισάγοντας την υποχρεωτική εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού και επαλήθευσης του μικτού βάρους των έμφορτων εμπορευματοκιβωτίων (Verified Gross Mass – «VGM»). H απόφαση αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία τον Αύγουστο του 2016, ενισχύοντας παράλληλα και την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία περί εξασφάλισης των εμπορικών συναλλαγών.

Services

Διαπιστευμένο Εργαστήριο Διακριβώσεων Μάζας & Ζυγών

Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω ανάγκες και απαιτήσεις, η Metricon ανέπτυξε το δικό της Διαπιστευμένο Εργαστήριο Διακριβώσεων Μάζας & Ζυγών βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO/IEC 17025:2017, με σύγχρονο εξοπλισμό και στελεχωμένο από προσωπικό υψηλής κατάρτισης.

Services

Ηγέτης στην ελληνική αγορά

Το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου της Metricon συνετέλεσε στην επίτευξη μακροχρόνιων συνεργασιών με την αγορά. H Metricon πλέον αποτελεί ηγέτη στην ελληνική αγορά στη διακρίβωση μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης, και την έχουν εμπιστευθεί πλήθος εξαγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων και οι περισσότεροι οργανισμοί λιμένος της χώρας.

Εργαστήριο Διακρίβωσης Ζυγιστικών Οργάνων

Η ανάγκη για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ζυγιστικής ακρίβειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία των παγκόσμιων οικονομιών. Η διακρίβωση των οργάνων ζύγισης αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η σωστή και ακριβής λειτουργία των οργάνων αυτών.

Οι υπηρεσίες διακρίβωσης που παρέχει το Διαπιστευμένο εργαστήριο της Metricon

καλύπτουν όλη τη γκάμα των ζυγιστικών οργάνων της αγοράς (επιτραπέζιοι ζυγοί, επιδαπέδιοι ζυγοί/πλάστιγγες, γεφυροπλάστιγγες δυναμικότητας 5kg έως 60tn) και εκτελούνται στις εγκαταστάσεις των πελατών, χρησιμοποιώντας διακριβωμένα πρότυπα βάρη εργασίας που μεταφέρονται επιτόπου με το φορτηγό όχημα διακριβώσεων του εργαστηρίου. Το εργαστήριο διαθέτει πρότυπα σταθμά 1kg έως 1000kg, συνολικής δυναμικότητας 20tn περίπου και κλάσης ακρίβειας «Μ1» & «Μ2».

Portfolio

Η διαδικασία διακρίβωσης περιλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους καλής λειτουργίας (έλεγχοι επαναληψιμότητας, εκκεντρότητας και γραμμικότητας) σε πλήρη αρμονία με διεθνή πρότυπα και οδηγίες (Euramet cg-18, OIML R-111, OIML R-76 κλπ), ώστε να αποκτάται η καλύτερη δυνατή εικόνα της συμπεριφοράς των ζυγιστικών οργάνων.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ζυγιστικών οργάνων της χώρας, το εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου δύναται να πραγματοποιήσει ρύθμιση (“calibration”/”adjustment”) των υπό διακρίβωση οργάνων, όπου απαιτείται.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των μετρήσεων, πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων (στο ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό του εργαστηρίου) σύμφωνα με τις παραπάνω διεθνείς οδηγίες και πρότυπα, και προκύπτουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα, τα οποία αποτυπώνονται στο Πιστοποιητικό Διακρίβωσης που εκδίδει το εργαστήριο και φέρει το λογότυπο του Ε.ΣΥ.Δ.

Portfolio

Εργαστήριο Διακρίβωσης Σταθμών

Παράλληλα με το Εργαστήριο Διακρίβωσης Ζυγιστικών Οργάνων, η Metricon έχει αναπτύξει το δικό της Διαπιστευμένο Εργαστήριο Διακρίβωσης Σταθμών, για την κάλυψη τόσο των δικών της αναγκών, όσο και για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς.

Εργαστήριο Διακρίβωσης Σταθμών

Παράλληλα με το Εργαστήριο Διακρίβωσης Ζυγιστικών Οργάνων, η Metricon έχει αναπτύξει το δικό της Διαπιστευμένο Εργαστήριο Διακρίβωσης Σταθμών, για την κάλυψη τόσο των δικών της αναγκών, όσο και για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς.

Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

Η Διακρίβωση σταθμών βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς της ελληνικής αγοράς,

καθώς η χρήση βαρών εργασίας είναι απαραίτητη για:

  • Τη διακρίβωση ζυγιστικών οργάνων από Διαπιστευμένα Εργαστήρια
  • Τη σωστή ρύθμιση (“calibration”/”adjustment”) νεοπαραγόμενων ζυγιστικών οργάνων από τους κατασκευαστές αυτών
  • Τους εσωτερικούς ελέγχους καλής λειτουργίας εργαστηριακών ζυγών και ζυγών γραμμών παραγωγής για λόγους Διασφάλισης Ποιότητας παραγόμενων προϊόντων από τα αρμόδια τμήματα των ίδιων των παραγωγικών επιχειρήσεων
  • Τον περιοδικό έλεγχο εμπορικών ζυγών για οικονομικές συναλλαγές και την επιβολή προστίμων όπου αυτό απαιτείται, από κρατικούς φορείς και ελεγκτικούς μηχανισμούς (Περιφέρειες, Διεύθυνση Εμπορίου κλπ)
Portfolio

Η Διακρίβωση των προτύπων βαρών εργασίας γίνεται επί της ουσίας μέσω σύγκρισης με πρότυπα σταθμά (πρότυπα αναφοράς) υψηλότερης κλάσης ακρίβειας. Για το λόγο αυτό το Διαπιστευμένο Εργαστήριο της Metricon διαθέτει τέσσερις από τους πλέον σύγχρονους Συγκριτές Μάζας (Mass Comparators) με εύρος διακρίβωσης από 1kg έως και 1000kg, ενώ παράλληλα το Εργαστήριο διαθέτει Πρότυπα Σταθμά κλάσης υψηλής ακρίβειας («F1»), με εύρος από 1mg έως 20kg, που χρησιμοποιούνται ως πρότυπα αναφοράς για τη διακρίβωση σταθμών χαμηλότερης κλάσης ακρίβειας (κλάσεις «F2», «Μ1» & «Μ2»).

Τέλος, το Διαπιστευμένο Εργαστήριο της Metricon διαθέτει και τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό όπως ειδικά γάντια, λαβίδες, υλικά καθαρισμού γενικής χρήσης και καθαρισμού σταθμών (καθαρή αλκοόλη), υλικά προσθήκης μάζας σταθμών (σκάγια μολύβδου), διακριβωμένο όργανο καταγραφής περιβαλλοντικών συνθηκών, για το σωστό χειρισμό, καθαρισμό, ρύθμιση και έλεγχο αποφυγής φθορών λόγω οξείδωσης αντίστοιχα, τόσο των προτύπων σταθμών αναφοράς όσο και των υπό διακρίβωση σταθμών.

Portfolio
Portfolio

Τα πρότυπα σταθμά αναφοράς του Εργαστηρίου διαθέτουν Πιστοποιητικά Διακρίβωσης με ιχνηλασιμότητα στα Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα (SI), τα οποία εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.). Όλα τα Πιστοποιητικά Διακρίβωσης που εκδίδει με τη σειρά του το Εργαστήριο της Metricon παρέχουν αντίστοιχα ιχνηλασιμότητα στα Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα (SI) και φέρουν το λογότυπο του ΕΣΥΔ.